Jedyny autoryzowany sklep

hummel® w Polsce

Darmowa wysyłka: od 250zł

Konkurs Ubierz Manekina

Regulamin konkursu "Ubierz swojego manekina”

 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „Ubierz swojego manekina”, zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Konkurs prowadzony jest w sklepie hummel, znajdującym w centrum handlowym Manufaktura Łódź (ul. Drewnowska 58, 91-002 Łódź)- zwany dalej „Sklepem hummel”, a także za pośrednictwem portalu Facebook, profilu marki Hummel Polska.
 3. Organizatorem konkursu jest hummel Polska Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000502974; NIP: 521 36 68 670 REGON: 147159063.
 4. Konkurs trwa od 24 września 2018 roku do 4 października 2018 roku

 Uczestnicy Konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu na terenie Polski.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
 3. Osoby fizyczne przystępujące do Konkursu, wskazane w ppkt 1 powyżej, obowiązane są zapoznać się z treścią Regulaminu i stosować się do zasad w nim wyrażonych.

Przebieg i zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w okresie trwania Konkursu, wskazanym w pkt I ppkt 4 Regulaminu.
 2. Zgłoszenia konkursowe należy składać w Sklepie hummel w godzinach jego otwarcia.
 3. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
  - dokładne dane identyfikacyjne Uczestnika (imię, nazwisko, adres stałego pobytu, adres mailowy, numer telefonu);
  -  oświadczenie Uczestnika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Konkursu i jego akceptacji;
  -  oświadczenie Uczestnika o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb realizacji konkursu "Ubierz swojego manekina”, jak również oświadczenie, że zgoda ta odpowiada przepisom prawa powszechnie obowiązującego traktującym o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz obowiązującej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Zgłoszenia niespełniające warunków opisanych w ppkt 3 powyżej nie będą przyjmowane.
 5. Organizator dysponuje prawem wykluczenia Uczestnika Konkursu w przypadku złamania przez niego postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a także w sytuacji podania fałszywych danych Uczestnika Konkursu;
 6. Wykluczenie z Konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody. Informację
  o wykluczeniu z Konkursu Organizator prześle Uczestnikowi drogą mailową na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu do konkursu.
 7. W ramach konkursu „Ubierz swojego manekina”, należy ubrać manekina, znajdującego się na wystawie, w Sklepie hummel, w dowolne ubrania marki hummel (stanowiące asortyment Sklepu hummel).
 8. Każdy Uczestnik Konkursu dysponuje czasem w wymiarze 30 minut na ubranie manekina. Ubrany manekin będzie wystawiony na witrynie Sklepu hummel.
 9. W tożsamym czasie manekin może być ubierany tylko przez jednego Uczestnika Konkursu.
 10. Obsługa Sklepu hummel, wykona dwie (maksymalnie trzy) fotografie stylizacji przygotowanej przez Uczestnika Konkursu i umieści je na profilu hummel na facebooku https://www.facebook.com/hummel.Polska/).
 11. Na profilu hummel na Facebooku (https://www.facebook.com/hummel.Polska/) użytkownicy portalu Facebook będą głosować na najlepszą stylizację (klikając „lubię to”).
 12. Na podstawie ilości zebranych głosów Organizator wyłoni 3 pierwsze miejsca.
 13. Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu nastąpi 6 października 2018 roku na profilu Hummel Polska na Facebooku, który znajduje się pod adresem /www.facebook.com/hummel.Polska/.

14.. Nagrodami w konkursie są:

 1. a) za I miejsce – odzież marki hummel o wartości 1000 zł;
 2. b) za II miejsce – odzież marki hummel o wartości 500 zł;
 3. c) za III miejsce – odzież marki hummel o wartości 500 zł.
 4. Nagrody określone w ppkt 14 powyżej można odebrać i zrealizować do dnia 20 października 2018 roku. Brak odebrania lub realizacji nagrody lub vouchera w tym terminie oznacza utratę uprawnień do otrzymania nagrody lub vouchera.

  Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest hummel Polska Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą
  w Warszawie przy ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000502974; NIP: 521 36 68 670 REGON: 147159063.
 2. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne dla potrzeb realizacji Konkursu.
 3. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia realizacji Konkursu.
 5. Inspektorem danych osobowych w hummel Polska Sp. z o.o., Sp. k. jest M. Górecki.
 6. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. lub polskiej ustawy o ochronie danych osobowych”

 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie przewiduje trybu reklamacyjnego od decyzji w przedmiocie wyboru zwycięzcy Konkursu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Ulubione (0)