Jedyny autoryzowany sklep

hummel® w Polsce

Darmowa wysyłka: od 250zł

Konkurs

Prawie każda drużyna piłki nożnej w Polsce ma szansę na zupełnie darmowy komplet unikatowych strojów meczowych hummel… w stylu oldschool! 

Bo każda historia jest warta hummela.

 

Co trzeba zrobić? Niewiele. Wystarczy przesłać nam inspirujący opis historii klubu. Mogą to być ciekawe, straszne lub śmieszne wydarzenia które przydarzyły się Waszej drużynie. Ze zgłoszeń wybierzemy jedno, naszym zdaniem najbardziej inspirujące. Dla zwycięskiego klubu zaprojektujemy trykoty w stylu retro, nawiązujące do historii klubu.

Ale UWAGA - zespół, który wygra musi zagrać w tych strojach przynajmniej 10 spotkań w sezonie!

Zgłoszenia wysyłajcie na maila z tytułem KONKURS: abm@hummel.pl
Konkurs trwa od 17.08 do 14.09.2018

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • dokładne dane identyfikacje Uczestnika;
 • informacje, do jakich rozgrywek piłkarskich Uczestnik został zgłoszony w sezonie 2018/2019;
 • deklarację, że drużyna piłkarska zagra w otrzymanych od Organizatora strojach przynajmniej dziesięć oficjalnych spotkań w sezonie 2018/2019 i prześle Organizatorowi fotorelację z każdego;
 • inspirujący opis historii klubu. Mogą to być ciekawe, straszne, śmieszne wydarzenia które przydarzyły się klubowi z dopiskiem: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Hummel Polska Sp. z o.o. Sp k. dla potrzeb realizacji konkursu "Ubierzemy Twoją drużynę”. Zdaję sobie sprawę, że w każdym czasie mogę wycofać zgodę na przetwarzanie danych, a wycofanie zgody będzie równoznaczne z wycofaniem zgłoszenia”;
 • oświadczenie Uczestnika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Konkursu i jego akceptacji;
 • oświadczenie Uczestnika o odebraniu od zawodników zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb realizacji konkursu "Ubierzemy Twoją drużynę”, jak również oświadczenie, że zgoda ta odpowiada przepisom prawa powszechnie obowiązującego traktującym o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz obowiązującej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

REGULAMIN

Regulamin konkursu "UBIERZEMY TWOJĄ DRUŻYNĘ”

 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „Ubierzemy Twoją drużynę”, zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portalu Facebook, profilu marki Hummel Polska.
 3. Organizatorem konkursu jest Hummel Polska Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000502974; NIP: 521 36 68 670 REGON: 147159063.
 4. Konkurs trwa od 17 sierpnia 2018 roku do 14 września 2018 roku do godziny 23:59.

 Uczestnicy Konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział posiadające konto w serwisie społecznościowym Facebook, kluby sportowe (drużyny piłkarskie) działające w formie:

- stowarzyszeń lub fundacji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,;

-uczniowskich klubów sportowych;

- stowarzyszeń wpisanych do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu;

- spółek kapitałowych.

 1. W konkursie nie mogą brać udziału:
 2. a) kluby sportowe (drużyny piłkarskie), których zawodnikami są pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające
  w stosunku przysposobienia;
 3. b) kluby piłkarskie zgłoszone do rozgrywek Lotto Ekstraklasy i Fortuna 1 Ligi w sezonie 2018/2019.
 4. Podmioty przystępujące do Konkursu, wskazane w ppkt 1 powyżej, obowiązane są zapoznać się z treścią Regulaminu i stosować się do zasad w nim wyrażonych.

III. Przebieg i zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w okresie trwania Konkursu, wskazanym w pkt I ppkt 4 Regulaminu.
 2. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać droga mailową na adres: abm@hummel.pl
 3. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
 4. a) dokładne dane identyfikacje Uczestnika;
 5. b) informacje, do jakich rozgrywek piłkarskich Uczestnik został zgłoszony w sezonie 2018/2019;
 6. c) deklarację, że drużyna piłkarska zagra w otrzymanych od Organizatora strojach przynajmniej dziesięć oficjalnych spotkań w sezonie 2018/2019 i prześle Organizatorowi fotorelację z każdego;
 7. d) inspirujący opis historii klubu. Mogą to być ciekawe, straszne, śmieszne wydarzenia które przydarzyły się klubowi z dopiskiem: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Hummel Polska Sp. z o.o. Sp k. dla potrzeb realizacji konkursu "Ubierzemy Twoją drużynę”. Zdaję sobie sprawę, że w każdym czasie mogę wycofać zgodę na przetwarzanie danych, a wycofanie zgody będzie równoznaczne z wycofaniem zgłoszenia”;
 8. e) oświadczenie Uczestnika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Konkursu i jego akceptacji;
 9. f) oświadczenie Uczestnika o odebraniu od zawodników zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb realizacji konkursu "Ubierzemy Twoją drużynę”, jak również oświadczenie, że zgoda ta odpowiada przepisom prawa powszechnie obowiązującego traktującym o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz obowiązującej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Zgłoszenia nie spełniające warunków opisanych w ppkt 3 powyżej nie będą rozpatrywane.
 11. Organizator dysponuje prawem wykluczenia Uczestnika Konkursu w przypadku złamania przez niego postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a także w sytuacji:
 12. a) podania fałszywych danych Uczestnika Konkursu;
 13. b) zablokowania konta Uczestnika na portalu Facebook;
 14. c) posługiwanie się przez Uczestnika Konkursu nazwami innych użytkowników lub ich oznaczeniami.
 15. Wykluczenie z Konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody. Informację o wykluczeniu z Konkursu Organizator prześle Uczestnikowi drogą mailową na adres, z którego zostało wysłane zgłoszenie konkursowe.
 16. Z nadesłanych zgłoszeń (w okresie trwania Konkursu) Organizator, według własnego uznania, dokona wyboru jednego zgłoszenia, które zawierać będzie najbardziej inspirujący opis historii klubu .
 17. Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu nastąpi 14 września 2018 roku na profilu Hummel Polska na fb, który znajduje się pod adresem /www.facebook.com/hummel.Polska/ .

9.. Nagrodami w konkursie są koszulki sportowe marki Hummel (piłkarski komplet meczowy), który składa się z 20 (dwudziestu) koszulek dla zawodników z pola i 2 (dwóch) dla bramkarzy. Wartość nagrody dla każdego zawodnika to 150 złotych.

 1. Zwycięzca Konkursu otrzyma trzy projekty koszulek dla zawodników z pola i dwa projekty koszulek dla bramkarzy, z których wybierze jeden projekt.
 2. Komplet meczowy (wybrany przez zwycięzcę Konkursu) zostanie do niego dostarczony przez Organizatora w ciągu 30 dni roboczych od dnia zaakceptowania wzorów.
 3. Umowa na wyłączność pomiędzy Organizator a zwycięzcą Konkursu nie jest wymagana.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Hummel Polska Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000502974; NIP: 521 36 68 670 REGON: 147159063.
 2. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne dla potrzeb realizacji Konkursu.
 3. Zawodnik klubu uczestniczącego w Konkursie posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia realizacji Konkursu.
 5. Inspektorem danych osobowych w Hummel Polska Sp. z o.o., Sp. k. jest Michał Górecki.
 6. Zawodnik klubu uczestniczącego w Konkursie ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. lub polskiej ustawy o ochronie danych osobowych”

 

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie przewiduje trybu reklamacyjnego od decyzji w przedmiocie wyboru zwycięzcy Konkursu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Ulubione (0)